Чугуївська районна рада Харківської області
Харківська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент Чугуївської районної ради VIII скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням районної ради

 від "24" грудня 2020 року

 (ІІ сесія VІІІ скликання)

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Чугуївської районної ради

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Основні засади та принципи діяльності районної ради
 
Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

 

1. Порядок діяльності Чугуївської районної ради (далі – рада), її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2. Регламент Чугуївської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

3. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

4. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни i доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

1. Діяльність ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Глава 2. Гласність роботи ради
Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

1. Пленарні засідання ради, її президії (у разі якщо вона створена), постійних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством України та цим Регламентом.

2. Гласність роботи ради, її президії (у разі якщо вона створена), постійних комісій може реалізовуватися шляхом трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень у газеті "Вісник Чугуївщини", розміщення інформації на офіційному сайті ради в мережі Інтернет та/або в інших засобах масової інформації.

3. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання ради при її виконавчому апараті; відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови ради. Виконавчий апарат ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації прес-релізи.

4. Планування роботи ради.

4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого на пленарному засіданні.

План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.2. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

Стаття 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради, або за запрошенням голови ради, заступника голови ради, голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій і груп, погодженим з головою ради, можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спецiальнi місця.

Головуючий на пленарному засiданнi ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засiданнi ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засiданнi ради.

2. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях ради, обумовлюється виконавчим апаратом ради виходячи тільки із вмісту зали засідань.

3. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Персональні робочі місця в залі засідань ради:

- для депутатів - з третього ряду по дев'ятий ряд правого сектору від президії та з третього ряду по дев'ятий ряд центрального сектору від президії;

- для представників засобів масової інформації – перший та другий ряди правого сектору від президії;

- для депутатів інших рад, представників державних органів та органів місцевого самоврядування – перший та другий ряди центрального сектору;

- для представників виконавчого апарату районної ради - перший та другий ряд лівого сектору від президії;

- для представників районної державної адміністрації – третій ряд лівого сектору від президії;

- для представників прокуратури та правоохоронних органів – четвертий ряд лівого сектору від президії;

Також передбачаються місця для інших осіб, які мають право бути присутніми згідно з чинним законодавством України.

4. Особи запрошені для участі в розгляді питань порядку денного (автори проектів рішень, експерти), проходять до зали засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні ради та залишають зал відразу після закінчення розгляду питання, що їх стосується.

5. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку.  

Стаття 5. Закриті пленарні засідання ради

1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням ради можуть проводитись закриті пленарні засідання. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор району, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3. Порядок проведення закритого пленарного засідання визначається радою відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДIЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 3. Перша сесія ради нового скликання
Стаття 6. Порядок скликання першої сесії

Першу сесію новообраної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту ради.

Стаття 7. Підготовка першого пленарного засідання

1. За дорученням відповідної виборчої комісії організаційну підготовку першого пленарного засідання здійснює виконавчий апарат районної ради.

2. Виконавчий апарат ради не пізніше як на другій сесії надають новообраним депутатам ради:

- довідкові матеріали про обраних депутатів ради. Довідковий матеріал про депутатів ради повинен містити: прізвище, ім'я та по батькові депутата ради; дату народження депутата ради; дані про освіту, професію, посаду, місце роботи, партійність; поштову адресу та номери телефонів, вказані депутатом ради;

- Конституцію України;

- Європейську хартію місцевого самоврядування;

- Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Регламент ради;

- Перелік постійних комісій ради і Положення про них;

- Положення про помічника-консультанта депутата ради;

- список посадових осіб виконавчого апарату ради та їх службові телефони.

Стаття 8. Порядок денний першої сесії рад

До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:

1) нформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;

2) про обрання голови ради.

Даний перелік питань не є вичерпним.

 
Стаття 9. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається для організації проведення:

1) таємного голосування за допомогою бюлетенів;

2) підрахунку голосів у разі проведення пленарних засідань поза межами зали засідань ради (вул. Старонікольська,29);

3) процедури визначення кворуму у випадках, передбачених підпунктом 2) цього пункту».

2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

3. Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

До складу Лічильної комісії не можуть входити депутати ради, кандидатури яких запропоновані для обрання (звільнення) на керівні посади ради, а також депутат ради, щодо якого поставлено на голосування питання про недовіру, у випадку, якщо, будучи депутатом ради даного скликання, він одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації.

4. За наявності вищезазначених підстав Лічильна комісія обирається та здійснює свої повноваження у такому ж порядку на наступних пленарних засіданнях ради.

Глава 4. Сесії ради
Стаття 10. Форми роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

2. Пленарні засідання ради проводяться, як правило, в залі засідань ради. Засідання постійних комісій проводяться, як в приміщеннях ради, так і за її межами – виїзні засідання – (за окремим рішенням комісії чи дорученням голови ради).

3. За умови та у випадках визначених чинним законодавством України пленарні засідання районної ради та засідання постійних депутатських комісій районної ради можуть проводитись дистанційно. Порядок проведення дистанційних засідань затверджується районною радою.

Статтю 10 доповнено частиною 3 у відповідності до рішення Чугуївської районної ради від 15.12.2022 року «Про внесення змін до Регламенту Чугуївської районної ради VІІІ скликання» (XIV сесія VІІІ скликання)

 
Стаття 11. Розпорядок роботи сесій ради

1. Чергові сесії ради, як правило, проводяться у другий вівторок місяця, визначеного ч. 1 ст. 12 цього Регламенту, починаються о 10 годині і тривають до 17 години, з перервами на 30 хвилин через кожні 1,5 години роботи.

2. Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у пункті 1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це без обговорення проголосували більшість зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів ради.

3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) або депутатської фракції (групи), яка в своєму складі має більшість від загального складу ради головуючий на пленарному засіданні ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

4. У разі внесення до порядку денного пленарного засідання сесії питань, які не розглядалися постійними комісіями та проекти рішень до яких не мають листів-погодження працівників виконавчого апарату ради, головуючий може оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні для розгляду цих питань постійними комісіями та працівниками виконавчого апарату.

5. У залі засідань ради розміщуються Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Чугуївського району.

6. Кожне пленарне засідання ради починається і завершується Державним гімном України та гімном Чугуївського району.

 
Стаття 12. Порядок скликання сесій ради

1. Сесія ради скликається головою ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал. Як правило, чергова сесія проводиться кожного непарного місяця та у грудні поточного року у день тижня, визначений ч. 1 ст.11 цього Регламенту. Позачергова сесія районної ради, у разі необхідності, може бути скликана головою районної ради у будь-який день тижня любого місяця року. Позачергова сесія може бути скликана для розгляду питань, які потребують негайного розгляду.

Розпорядження про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів ради за допомогою засобів телефонного та/або електронного зв’язку (у виняткових випадках - в інший спосіб) і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (скликання позачергової сесії) - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

2. Сесія ради також скликається головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради, то сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини загального складу ради або постійною комісією ради.

Інформація про скликання сесії публікується в засобах масової інформації та/або розміщується на офіційному сайті ради.

3. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається:

1) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 2 цієї статті;

2) якщо сесія ради не скликається головою ради у строки, передбачені п. 1 цієї статті.

Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

На прохання депутата ради та за технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

 
Глава 5. Порядок денний сесії ради 

Стаття 13. Формування порядку денного сесії ради

1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації або особою, яка його замінює. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 15 днів до відкриття сесії.

Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, розроблені відповідними розпорядниками, визначеними положеннями ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднюються ними з дотриманням вимог п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».       

2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства районної ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням (якщо ініціатором проекту рішення є районна державна адміністрація).

3. Матеріали з питань запропонованих для включення до порядку денного сесії ради опрацьовуються працівниками виконавчого апарату ради. У разі відсутності зауважень працівниками виконавчого апарату ради готується лист-погодження; при наявності зауважень працівниками виконавчого апарату ради на ім’я голови районної ради готується доповідна записка з обґрунтуванням виявлених зауважень, невідповідності вимогам чинного законодавства, наявності помилок, розбіжностей, тощо (далі - Доповідна записка).

 Після опрацювання працівниками виконавчого апарату ради проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжнім та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови ради працівники виконавчого апарату ради повторно розглядають проект рішення.

На вимогу будь - якої постійної комісії всі пропозиції до порядку денного сесії ради мають бути розглянуті на її засіданні.

Постійні комісії розглядають проекти рішень ради за наявності листа-погодження (Доповідної записки) працівників виконавчого апарату ради, за винятком рішення, яке готує постійна комісія.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та надають рекомендації. За наявності негативних висновків профільної постійної комісії та Доповідної записки питання не вноситься на розгляд ради, а надані матеріали повертаються розробнику для доопрацювання.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, депутатами ради, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації або особи, яка його замінює.

Під час розгляду питання порядку денного, з якого у наявності Доповідна записка головуючий на пленарному засіданні повідомляє про це присутніх депутатів ради.

У разі незгоди осіб та органів передбачених законодавством України з проектами рішень ради, які пропонуються включити до порядку денного сесії ради вони пропонують альтернативні варіанти, які також виносяться на розгляд ради.

4. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції ради.

Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії ради, безпосередньо пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд ради.

Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою ради або радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії ради.

5. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

6. Розділи «Розгляд депутатських запитів» та «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

7. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання ради, як правило, розглядається президією ради (у разі якщо вона створена) та на засіданні керівників фракцій (депутатських груп) ради. За наслідками розгляду на президії ради (у разі якщо вона створена) та засіданні керівників депутатських фракцій проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо винесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

8. На засіданнях президії (у разі якщо вона створена), пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради, зокрема:

-        проектів, розроблених державною адміністрацією – заступники голови державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках - уповноважені ними на це особи;

- проектів, розроблених фракціями – керівники фракцій, або уповноважені фракціями особи;

- проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

З питань, внесених до проекту порядку денного за пропозицією голови районної ради, доповідач визначається головою районної ради.

У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

9. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають:

- кадрові питання;

- земельні питання;

- питання управління майном спільної власності територіальних громад;

- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, голови ради або голови районної державної адміністрації.

Проекти рішень по даним питанням оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради у день надходження.

10. При внесенні питань у день відкриття пленарного засідання та у разі включення їх до порядку денного, головуючий оголошує перерву у роботі пленарного засідання для розгляду відповідних проектів рішень виконавчим апаратом ради та постійними комісіями.

11. Редакція (зміст) проектів рішень повинні відповідати редакції (змісту) запропонованих розробником проекту. Редакція (зміст) проектів рішень ради може бути змінено лише за згодою розробника проекту після обговорення його на постійних депутатських комісіях або шляхом голосування під час пленарного засідання ради».

   
Стаття 14. Затвердження порядку денного сесії ради
 1. Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.
Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.
2. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного.

За умови неможливості розглянути відкладене питання вдруге, воно вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

 

Глава 6. Регуляторні акти ради

 

Стаття 15. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

 1.  Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі по тексту статті – Закон).
 2.  Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 3.  Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
 4.  Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
 5.  Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта розробником (виконавцем), державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
 6.  У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Відповідна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.
 7.  Голова постійної комісії ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.
 
 
 
Розділ 3. ЗАСІДАННЯ РАДИ
 
Глава 7. Проведення пленарних засідань
 
Стаття 16. Відкриття та ведення пленарного засідання
1. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або особи, визначені законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від загального складу ради. 
Пленарні засідання ради ведуться державною мовою.
На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ради ведення пленарного засідання ради доручається головою ради іншій особі, зазначеній у пункті 1 цієї статті.

 

 
Стаття 17. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради
 • 1. На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.
 • 2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, необладнаного електронними засобами, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
 • 3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.
 • 4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його, або переходить до розгляду питань, зазначених у розділі – «Різне».
 
 
Стаття 18. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради
1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
3) організовує розгляд питань;
4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6) створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;
7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;
9) в першочерговому порядку вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
10) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;
11) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;
12) до початку розгляду питань порядку денного головуючий на пленарному засіданні ради може робити повідомлення депутатам ради, які вважає за доцільні; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на пленарному засіданні ради може робити і тоді, коли згідно з пунктом 3 статті 17 цього Регламенту пленарне засідання ради не може бути відкрито;
13) здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
14) надає слово для виступів не по порядку денному тільки після закриття сесії.
2. Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.
 
Стаття 19. Порядок переходу до наступного питання
порядку денного сесії
  1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Він повідомляє також про назву, кількість варіантів редакцій, дату поширення серед депутатів ради проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.
  2. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.

 

Стаття 20. Секретаріат пленарного засідання

За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засiданнi ради, персонально або списком, відкритим голосуванням депутатами ради обирається секретаріат пленарного засідання ради (окрім голови ради та його заступника) у кiлькостi, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

Секретаріат пленарного засідання ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії ради, здійснює підрахунок голосів під час голосування, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засiданнi ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі.

 

Глава 8. Встановлення регламенту для виступаючих
та порядок надання слова
 
Стаття 21. Порядок надання слова
         1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни; виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається. 
3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.
4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого статтею 22 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради або через секретаріат на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. 
 1. За усним зверненням депутата ради, перед оголошенням головуючим на пленарному засіданні ради припинення обговорення, йому надається слово з місця (термін – 1 хв.):
1) з мотивів голосування;
2) для оголошення процедурного питання;
3) для репліки;
4) для застережень.
Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування (на виступ – до 5 хвилин, для реплік – до 2 хвилин).
Депутату ради, який не зареєструвався відповідно до вимог, зазначених у Регламенті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається. 
 
Стаття 22. Визначення часу для виступаючих на сесії ради
  1. Час, який надається для доповіді 15 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин, для відповіді на запитання – 15 хвилин і заключного слова – 5 хвилини. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів в розділі «Різне» – 3 хвилини; для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.
 1. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
 
Стаття 23. Черговість надання слова для виступу
  1. На пленарному засіданні ради ніхто з присутніх не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
 
Стаття 24. Право депутата ради на виступ та запитання
 1. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату ради або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно секретаріат сесії ради або головуючого. Депутат ради, який записався для виступу, може приєднати час свого виступу до часу виступу іншого депутата ради.
2. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з пунктом 1 цієї статті.
3. Депутат ради може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів, за винятком випадків, зазначених у пункті 5 статті 21 цього Регламенту.
4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.
 
Глава 9. Організація розгляду питань на пленарному засіданні ради
 
Стаття 25. Порядок розгляду та обговорення питання

1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Рішення з цього питання є процедурним і вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включає:
  1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
  2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
  3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;
  4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
  5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;
  6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
  7. виступи депутатів ради;
  8. оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
  9. внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
  10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;
  11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
  12. виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених частиною 5 статті 21 Регламенту ради;
  13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
  14. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні ради думки депутатської фракції чи групи;
  15. виступи депутатів ради з мотивів голосування.
 

2. Окрема думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії ради, яких вона стосується.

 
Стаття 26. Закінчення обговорення питання
  1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів ради повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату сесії ради відразу ж після закінчення пленарного засідання ради.
 1. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.
 
Глава 10. Порядок голосування на пленарному засіданні ради
 
Стаття 27. Загальні положення порядку голосування
1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. 
2. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.
3. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або якщо від депутатів надійшли пропозиції.
4. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата ради і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат ради має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.
 
Стаття 28. Черговість голосування інших (альтернативних)
проектів рішень, пропозицій та поправок
 1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від особи або органу, який готував такий проект (депутат, постійна комісія та ін.). У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
 2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
 
Стаття 29. Вимоги до процедури голосування
 1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні ради формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
 2. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 3. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 4. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 
Глава 11. Рішення ради
 
Стаття 30. Загальні вимоги до рішення ради
  1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні ради після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках передбачених Регламентом або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти цього.
З питань, включених до порядку денного у розділі «Різне», рішення радою не приймаються і на голосування не ставляться.
2. Рішення ради (крім процедурного та у випадках, передбачених законодавством, регламентом ради) вважаються прийнятими, якщо, як правило, після їх обговорення, за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.
4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду прийнятого рішення.
5. Рішення ради приймаються і публікуються державною або регіональною мовою. 
 
Стаття 31. Рішення ради з процедурних питань
1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.
 Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 32. Протокол, стенографічний звіт сесії

 1. Засідання ради стенографуються. Ведення стенографічного запису засідання здійснює виконавчий апарат ради.

2. У разі виявлення в стенограмі та (або) протоколі пленарного засідання ради неточностей (помилок), депутат ради може після оформлення виконавчим апаратом ради стенографічного звіту та (або) протоколу пленарного засідання ради подати свої зауваження на ім’я головуючого на засіданні, які долучаються до матеріалів сесії.

3. Засідання сесій ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат.

У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема: відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради; кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради; питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування; прізвище ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих.

4. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою ради, а у разі його відсутності - заступником голови ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

5. Протоколи пленарних засідань сесії районної ради є відкритими, оприлюднюються в місячний термін на офіційному веб-сайті районної ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 
 Глава 12. Види та способи голосувань при прийнятті рішень ради
 
Стаття 33. Відкрите поіменне голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.

2. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

3. Дані про результати відкритого поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.

 

Стаття 34. Таємне голосування

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у разі:
 • обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
 • прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
 • внесення пропозицій щодо кандидатури на посаду голови районної державної адміністрації до Кабінету Міністрів України.
2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів.
3. До бюлетеня для таємного голосування включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі. 
Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням повторного голосування.
4. Протоколи Лічильної комісії про обрання керівництва комісії, затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.
5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.
 
Стаття 35. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
 1. Організація та контроль за виготовленням бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на Лічильну комісію за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень та партійна належність кандидатів.
Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було б дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення).
 1. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради. Бюлетені, до яких додатково вписані прізвища, при підрахунку голосів вважаються недійсними. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
 
Стаття 36. Процедура таємного голосування із застосуванням бюлетенів
 1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (кабіни) для таємного голосування, опечатує печаткою загального відділу виконавчого апарату районної ради скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
  1. Кожному депутату ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред'явлення ним посвідчення та проставляння особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (кабіни) для таємного голосування.
3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставлянням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.
4. Проведення кіно-, фото-, відеозйомки в кабіні для таємного голосування та оприлюднення у будь-який спосіб результатів волевиявлення іншим особам забороняється.
 
Стаття 37. Повторне голосування, повторні вибори
 1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.
 2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
 3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
 
Стаття 38. Підведення результатів таємного голосування із застосуванням бюлетенів
   1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією.
   2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради. 
 
Стаття 39. Наслідки порушення порядку таємного голосування із застосуванням бюлетенів
У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати цього голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).
Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.
 
Глава 13. Дисципліна та етика
 
Стаття 40. Дисципліна та етика на сесіях ради
  1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі, якщо той не реагує на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.
 1.  Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання ради.
   1. Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
4. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок, якщо вони порушують порядок то головуючий приймає заходи по виведенню їх з зали засідань.

 5. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Депутати зобов’язані:

захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, здійснювати депутатську діяльність керуючись цими пріоритетами;

з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує районну раду або ганьбить репутацію депутатів, припускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності й діловій репутації;

забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

6. Сумлінне виконання своїх обов’язків

Кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах територіальних громад.

Депутати зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України, виконувати рішення районної ради, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї депутатської діяльності.

7. Професіоналізм

Депутати зобов’язані:

 • виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм надані для виконання депутатських повноважень, використовувались раціонально, ефективно та економно;
 • підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;
 • діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.
 1. Лояльність

Депутати зобов’язані:

 • утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;
 • уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету районної ради.
 1. Громадська довіра

Депутати зобов’язані:

зміцнювати авторитет районної ради та її виконавчого апарату й свою власну репутацію;

усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

 1. Прозорість, відкритість та гласність

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність районної ради, її депутатів та посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

11. Поважне ставлення та толерантність

Депутати мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва районної ради, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та громадян.

Депутати повинні:

шанобливо ставитися до громадян, депутатів, працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах із представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.

 1.  Неупередженість

Депутати зобов’язані:

приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні депутатських обов’язків надання незаконних переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх депутатських обов’язків.

 1. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди.

Депутатам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди.

Депутати не повинні допускати, щоб перспектива одержання неправомірної вигоди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неправомірна вигода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку якщо неналежна винагорода дістається їм по незалежних від нього причинах, вони мають про це сповістити районну раду.

14. Запобігання корупції

Депутати повинні:

суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та іншим антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;

своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;

декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;

ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами.

15. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Депутати не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.

16. Конфлікт інтересів

Депутати не мають права:

використовувати статус депутата районної ради для невиправданого здобування особистої користі або користі для своїх сімей;

користуватися бюджетними коштами, майном або інформацією, отриманою ними при виконанні депутатських обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням депутатських обов’язків.

Депутати зобов’язані:

запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів - вжити заходів з його врегулювання відповідно до вимог закону.

Голова, заступник голови та депутати районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог, викладених у попередньому абзаці, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування, роботи з військовослужбовцями.

17. Використання майна

Депутати зобов’язані:

ощадливо та ефективно використовувати майно, яке є спільною власністю територіальних громад району, під час здійснення депутатських повноважень.

Депутатам забороняється:

використовувати майно територіальних громад в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних із виконанням ним своїх депутатських обов’язків та всупереч інтересам територіальних громад.

18. Використання інформації

Депутати зобов’язанні:

забезпечити доступність інформації про діяльність районної ради, власну депутатську діяльність у межах і порядку, що встановлені чинним законодавством.

використовувати інформацію, отриману в результаті здійснення депутатської діяльності з дотриманням вимог Законів України
«Про інформацію», «Про захист персональних даних».

За порушення принципів етичної поведінки депутати районної ради несуть відповідальність, встановлену законодавством України

 

РОЗДIЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ

ТА ОРГАНИ РАДИ

 
Глава 14. Депутати ради, форми роботи депутатів ради
 
Стаття 41. Правові засади діяльності депутатів ради
 1. Порядок діяльності депутата ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законами України та цим Регламентом.
 2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.
 3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради, до складу якої його обрано.
 4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
 5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
 
Стаття 42. Посвідчення та знак депутата ради
Депутатам ради після визнання їх повноважень надається: 
1) посвідчення про реєстрацію депутата, видані територіальною виборчою комісією; 
2) посвідчення депутата ради за підписом голови районної ради;
3) видається також нагрудний знак "Депутат районної ради". 
   Депутат ради забезпечується персональним місцем у залі засідань ради.
 
Стаття 43. Форми роботи депутата ради
1. Діяльність депутата в раді включає:
1) участь у пленарних засіданнях ради;
2) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом ухвального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
3) участь у засіданнях президії ради (у разі якщо вона створена) з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
4) виконання доручень ради та її органів;
5) роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
6) роботу з населенням району
 
2. Діяльність депутата ради, зазначена в підпунктах 2-6 пункту1 цієї статті, здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради або її президії (у разі якщо вона створена). 
3. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 
4. Участь у пленарних засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.
 
Стаття 44. Помічник-консультант депутата районної ради
        1. Депутат районної ради може мати до 5 помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
        2. Депутатом районної ради особисто здійснюється персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацією їх роботи та розподіл обов’язків між ними. Депутат районної ради в цьому випадку несе особисту відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
        3. Умови діяльності помічника-консультанта визначаються Положенням про помічника-консультанта районної ради, яке затверджується рішенням ради. 
 
Глава 15. Депутатські фракції та групи ради
 
Стаття 45. Поняття депутатських фракцій та груп
  1. Депутати ради можуть об'єднуватися у депутатські групи та фракції.
Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами районної ради для реалізації програмних цілей партії на основі спільних ідеологічних поглядів. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
Депутатські групи формуються на основі взаємної згоди з депутатів ради, які представляють різні політичні партії, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
  1. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією чи групою.
 
Стаття 46. Порядок утворення депутатських фракцій та груп
Депутатські фракції ( у кількості не менше 2 депутатів) та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. 
Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.
Депутат, який має бажання входу (виходу) до (із) фракції, повідомляє про це керівника фракції шляхом подання заяви, після чого фракція приймає відповідне рішення. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Керівник фракції письмово повідомляє голову ради про прийняття рішення.
При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про утворення депутатської фракції або групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції або групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, депутатська фракція або група реєструється розпорядженням голови районної ради. Це розпорядження головуючий на пленарному засіданні ради доводить до відома депутатів ради.
Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.
 
Стаття 47. Повноваження депутатських фракцій та груп
 • 1. Депутатські фракції та групи мають право:
-  на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради; 
-  попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; 
-  об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для 
 створення більшості в раді чи опозиції;
-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного;
-   здійснювати інші права, передбачені законами України
 
2. Постійні комісії ради формуються представниками політичних партій за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між ними. 
  1. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.
 1. Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.
 2. За ініціативою голови ради або керівників фракцій може бути утворено Раду керівників депутатських фракцій, про що головуючий інформує на пленарному засіданні.
 
Стаття 48. Реорганізація, зміни та припинення діяльності депутатських фракцій та груп
 • 1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, за винятком Президії ради (у разі якщо вона створена), чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.
 • 2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.
 
Стаття 49. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп 
  1. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.
 1. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.
 
Глава 16. Голова ради і його заступник
 
Стаття 50. Правові засади статусу і діяльності голови ради та його заступника
  1. Повноваження голови ради, та заступника голови ради визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
  2. Голова районної ради та заступник голови районної ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
 
Стаття 51. Порядок обрання голови ради
   1. Голова ради обирається радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.
Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
   1. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах (крім першої сесії) виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.
Такі матеріали повинні містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для державного службовця першої категорії; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів. 
  1. Кандидати виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.
4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом. 
5. У разі, якщо на посаду голови ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті повторного голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

При повторних виборах голови ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувались на попередніх виборах.
 
Стаття 52. Повноваження голови ради
1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника голови районної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 
Стаття 53. Порядок звільнення або дострокового припинення повноважень голови ради
  1. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами другою та третьою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
  2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
3. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради.
Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
Рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 54. Порядок обрання заступника голови ради
 1. Голова ради представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови ради, який обирається в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування.
Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 1. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводяться нові вибори з додержанням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.
 
Стаття 55. Повноваження заступника голови ради

1. Заступник голови районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення ним повноважень у порядку, встановленому пунктами 1, 2 статті 57 Регламенту.

2. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

3. За дорученням голови ради його заступник:

- координує роботу відповідних постійних комісій та сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- веде організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;
- організовує роботу з питань взаємодії ради з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.
- веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населенні пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;
- звітує перед радою про свою діяльність та про виконання доручень ради;
- бере участь у розробці плану роботи ради та її президії (у разі якщо вона створена);
- готує пропозиції до проекту кошторису витрат ради та матеріали до звіту про його використання;
- сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;
- організовує роботу з навчання депутатів ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
4. Заступник голови ради за дорученням голови або сесії ради виконує інші обов'язки. 
Стаття 56. Порядок звільнення з посади або дострокового припинення повноважень заступника голови ради
1. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
2. Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата районної ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника голови ради.
Зазначені повноваження заступника голови районної ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
3. У випадках, передбачених пунктами 1, 2 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.
4. Рішення ради про дострокове припинення повноважень заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 
Глава 17. Постійні комісії ради
 
Стаття 57. Загальні умови створення постійних комісій ради
 1. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.
 2. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради та заступник голови ради.
3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.
Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії ради, рішеннями ради. 
 
Стаття 58. Склад постійних комісій
 1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається радою на основі волевиявлення депутата. Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією голови ради з урахуванням представництва фракцій та груп. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.
 2. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.
 
Стаття 59. Порядок обрання складу постійних комісій
 1. За пропозицією голови ради склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.
 2. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради; назву політичної партії (блоку), від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради, розміщується на офіційному сайті ради та може бути оприлюднений у засобах масової інформації.
 
Глава 18. Президія ради
 
Стаття 60. Правовий статус та повноваження президії
 1. Президія ради (у разі якщо вона створена) є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 2. До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.
 3. Повноваження президії ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується радою, цим Регламентом та рішеннями ради.
 
Глава 19. Тимчасові контрольні комісії ради
 

Стаття 61. Тимчасові контрольні комісії ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

У складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції , групи,партії.

 1. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції ,групи,партії.
 2. Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:
  1. назву тимчасової контрольної комісії;
  2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
  3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
  4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
  5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
  6. за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
 1. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 62. Склад тимчасової контрольної комісії та режим її роботи

 1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
 2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 

Стаття 63. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії

 1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради, рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
 2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:
  1. прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
  2. припинення повноважень ради.

 

РОЗДІЛ 5. ЗДIЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦIЙ I ПОВНОВАЖЕНЬ

 
Глава 20. Засади контрольної діяльності ради
 
Стаття 64. Контрольна діяльність ради та її комісій
 1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
 2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.
 
Стаття 65. Контроль за виконанням рішень ради

         1. Рада безпосередньо або через створені нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.

         2. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю ради. Рішення одразу після прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.

Постійна комісія щомісячно на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рішень, надає інформацію про це голові ради або його заступнику.

 
Стаття 66. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації районній раді
 

 1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих районною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

 2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає вiдповiдне рішення.

 3. Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування із застосуванням бюлетенів висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про припинення повноважень голови районної державної адміністрації.

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
 
Глава 21. Депутатський запит, депутатське запитання
і депутатське звернення
 
Стаття 67. Поняття депутатського запиту, депутатського
запитання та депутатського звернення
 
Депутати ради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного голови, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району. 
Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 
Стаття 68. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі.

При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

2. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню до порядку денного кожного пленарного засідання ради.

3. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

4. Депутатський запит, проголошений в усній формі на пленарному засіданні ради, також має містити суть проблеми та вимог, назву органів та прізвище посадових осіб, до яких адресовано запит.

У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання, який долучається до рішення ради з цього питання.

5. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

 
Стаття 69. Відповідь на депутатський запит
   1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.
 1. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.
 2. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.
 

РОЗДIЛ 7. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

 

Глава 22. Повноваження та порядок утворення виконавчого апарату ради

 

Стаття 70. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради

 1. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Діяльність виконавчого апарату здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат районної ради.
 2. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

Стаття 71. Повноваження виконавчого апарату

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, якщо рішенням ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано районній державній адміністрації.

3. За дорученням голови районної ради виконавчий апарат здійснює підготовку проектів рішень ради, з питань внесених до проекту порядку денного головою районної ради, депутатами та постійними комісіями.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                      Тетяна ПОЛІЩУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь