Чугуївська районна рада Харківської області
Харківська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
розпорядженням голови районної ради

№ 17 від "28" березня 2016 року

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради

 

Загальні положення.

1. Відповідно до цього Положення проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи виконавчого апарату районної ради (далі – посадова особа) повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб розпорядженням голови районної утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради, у виняткових випадках – керуючий справами виконавчого апарату районної ради. До складу конкурсної комісії можуть входити: радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення, начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради, а також начальники інших відділів виконавчого апарату районної ради.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті районної ради, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу.

1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи.

2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

3. Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи (далі – кандидати).

4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення виконавчого апарату районної ради про проведення конкурсу в місцевому друкованому засобі інформації, на веб-сторінках офіційного сайту районної ради або поширення його в інший спосіб та через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс.

1.Виконавчий апарат районної ради зобов′язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в місцевому друкованому засобі інформації, оприлюднення у випусках телерадіокомпанії Чугуївщини "Слобожанка", на веб-сторінках офіційного сайту районної ради або поширити його в інший спосіб та через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників виконавчого апарату районної ради.

2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування районної ради із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов′язків, розміру та умов оплати праці надається загальним відділом виконавчого апарату районної ради;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не
суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які здійснюється за іншою процедурою у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 розділу "Загальні положення" цього Порядку, в межах виконавчого апарату районної ради конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради, такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов′язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов′язаних);

– довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взяти у участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття
на службу в органи місцевого самоврядування, передбачених для кандидатів на посади посадових осіб.

5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється загальним відділом виконавчого апарату районної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

6. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату районної ради.

Проведення іспиту та відбір кандидатів.

1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб.

2. Загальний відділ виконавчого апарату за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України,
Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті районної ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень відділів затверджується головою районної ради, відповідно до цього Положення та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб.

5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.

7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату районної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, оголошується повторний конкурс.

9. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо
на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов′язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

13. Рішення про призначення на посаду посадової особи та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада державного службовця передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

14.Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

15. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь