Чугуївська районна рада Харківської області
Харківська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про умови оплати праці працівників Чугуївської районної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 06 червня 2024 року

(XXІV сесія VІІ скликання)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про умови оплати праці працівників Чугуївської районної ради,

їх преміювання та надання матеріальної допомоги

        

1. Загальні положення

1.1. Положення про умови оплати праці працівників Чугуївської районної ради, їх преміювання та надання матеріальної допомоги розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про оплату праці", "Про колективні договори і угоди", Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 609 від 23.03.2021 року "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" та інших законодавчих актів України про оплату праці.

1.2. Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників Чугуївської районної ради (далі – районна рада), стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

1.3. Положенням визначаються умови оплати праці, порядок встановлення доплат і надбавок, порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам районної ради.

1.4. Розміри посадових окладів працівникам районної ради встановлюються за схемами посадових окладів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та затверджуються розпорядженням голови районної ради на підставі подання (службової записки) головного бухгалтера про фонд оплати праці на поточний рік.

1.5. Джерелом оплати праці працівників районної ради є фонд оплати праці, який формується за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій з державного бюджету, субвенцій з бюджетів територіальних громад району та визначається у кошторисі витрат на утримання районної ради кожного року.

Оплата праці працівників районної ради здійснюється за посадовими окладами згідно з штатним розписом.

Штатний розпис затверджується розпорядженням голови районної ради.

2. Встановлення надбавок та доплат

2.1. Встановлення надбавок за ранг і за вислугу років, інших надбавок працівникам районної ради проводиться відповідно до чинного законодавства.

2.2. Голова районної ради:

2.2.1. Встановлює посадовим особам та службовцям районної ради посадові оклади;

2.2.2. Встановлює надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

– для посадових осіб з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років;

– для службовців з урахуванням надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка за розпорядженням селищного голови може бути скасована або розмір її зменшений.

2.2.3. Встановлює посадовим особам і службовцям доплату:

– за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

– за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2.3. Працівникам районної ради виплачується надбавка за вислугу років:

– посадовим особам у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу служби: понад 3 роки – 10%, понад 5 років – 15%, понад 10 років – 20%, понад 15 років – 25%, понад 20 років – 30%, понад 25 років – 40 %.

– службовцям – у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 5 років – 15%, понад 10 років – 20%, понад 15 років – 25%, понад 20 років – 30%, понад 25 років – 40%.

2.4. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради готує подання голові районної ради щодо розміру надбавки кожному працівнику районної ради.

2.5. Розміри всіх надбавок визначаються:

– голові та заступнику(кам) голови районної ради згідно з рішенням районної ради;

– керуючому справами виконавчого апарату, іншим посадовим особам і службовцям районної ради відповідно до розпорядження голови районної ради.

Встановлення, збільшення чи зменшення надбавок та доплат здійснюється відповідно до цього Положення за результатами роботи та особистого вкладу працівників районної ради.

3. Преміювання працівників районної ради

3.1. Преміювання працівників районної ради проводиться за сумлінне, якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання Плану роботи ради, встановлених посадовими інструкціями обов‘язків і завдань, а також з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць, квартал, півріччя, рік та їх особистий вклад у загальні результати роботи.

Преміювання з нагоди ювілейної дати, державних і професійних свят здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці та може здійснюватися до працівників, які у цей період перебували (вають) у відпустці без збереження заробітної плати, черговій щорічній та додатковій відпустках, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, одержували допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, знаходились у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але за умови розрахунку такої премії пропорційно відпрацьованому часу.

3.2. Джерелом для виплати премії є фонд преміювання, який утворюється відповідно до кошторису на бюджетний рік, та кошти економії фонду оплати праці з бюджету районної ради.

Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, у межах наявних коштів на оплату праці.

3.3. Премії, виплачені на підставі цього Положення, включаються у розрахунок середньої заробітної плати при обчислені її у всіх випадках, згідно з діючим законодавством (для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплати за час щорічної та додаткової відпусток або компенсації за невикористану відпустку, тощо).

3.4. Преміювання працівників районної ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат роботи в межах запланованого фонду оплати праці.

Виплати проводяться за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в розмірі до 100% посадового місячного окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи, або в грошовому виразі.

3.5.   Видатки на преміювання передбачаються у фонді оплати праці.

4. Показники та підстави для преміювання

4.1. При преміюванні працівників районної ради відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи за підсумками місяця, кварталу, півріччя, року, враховуються такі показники:

1) Обсяг, якість та своєчасне виконання працівником посадових обов’язків, обсяг і якість виконуваних робіт, заходів, передбачених планом роботи районної ради.

2) Дотримання виконавської дисципліни (своєчасність та якість виконання розпоряджень, доручень, запитів тощо), виконання окремих завдань.

3) Дотримання трудової дисципліни.

4) Забезпечення своєчасної та якісної підготовки проектів рішень сесій, розпоряджень, доручень голови районної ради, довідкових та аналітичних матеріалів на наради, засідання постійних комісій тощо.

5) Дотримання етики поведінки працівників органів місцевого самоврядування.

4.2. При преміюванні працівників районної ради враховуються досягнення кінцевих результатів роботи.

4.3. У разі застосування до працівника дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу, преміювання не проводиться за поточний місяць, коли таке стягнення було застосовано.

4.4. Зниження розміру премії встановлюється: щодо голови та заступника голови районної ради – рішенням районної ради, інших працівників районної ради – розпорядженням голови районної ради.

5. Розмір і порядок преміювання

5.1. Преміювання голови та заступника(ків) голови проводиться за результатами роботи на підставі рішення районної ради в межах фонду оплати праці за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці при наявності коштів у бюджеті. Таке рішення приймається одноразово та діє протягом бюджетного року, в разі необхідності вносяться зміни.

Преміювання керуючого справами виконавчого апарату, інших посадових осіб, не вказаних в першій частині даного пункту, та службовців районної ради проводиться у межах затверджених видатків на оплату праці на підставі розпорядження голови районної ради.

5.2. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради забезпечує підготовку проєкту рішення про преміювання голови та заступника(ків), а також за необхідності/можливості розпорядження(нь) про преміювання працівників районної ради.

Проєкт  рішення, як правило, готується в грудні поточного року на наступний рік.

Проєкт розпорядження за необхідності та можливості готується до 20 числа місяця.

Підставою для розробки та підготовки проєктів рішень та розпоряджень про преміювання є подання/службова записка головного бухгалтера районної ради про фонд оплати праці на поточний місяць та рік.

5.3. Враховуючи пропозиції, викладені в проєкті розпорядження, інформацію про фонд оплати праці на поточний місяць та рік, голова районної ради приймає рішення про визначення розміру преміювання окремо по кожному працівнику районної ради.

 5.4. Розмір премії може підвищуватися у наступних випадках:

– за виконання особливо важливого завдання або збільшення обсягу виконаної роботи;

– за участь в розробленні проектів розпоряджень, рішень;

– за високу якість та результативність у проведенні аналізів з питань цільового, ефективного використання бюджетних коштів,

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників,

– за збільшення обсягу роботи у зв’язку з наявністю вакантних посад;

– за ініціативність працівника при виконанні завдань, посадових обов’язків.

5.5. Працівники, яких звільнено з ініціативи голови районної ради позбавляються премії у повному розмірі.

5.6. Працівникам, на яких накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, премія виплачується з врахуванням норм пункту 4.3. даного Положення.

5.7. Працівники, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, порушення трудової дисципліни, можуть бути позбавлені премії повністю або частково.

5.8. Розмір премії працівникам районної ради може визначатися як в процентному відношенні до посадового окладу, так і в грошових показниках.

6. Організація, розміри та строки виплати матеріальних допомог

6.1. Працівникам районної ради надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

6.2. Матеріальна допомога на оздоровлення надається посадовим особам районної ради при наданні щорічної (будь-якої її частини) відпустки в межах фонду заробітної плати в розмірі посадового місячного окладу, а за наявності коштів в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

6.3. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується один раз на рік.

За наявності коштів, у разі, коли працівник із обставин непереборної сили не отримав раніше (в минулому (лих) році (ках)) матеріальну допомогу на оздоровлення,  йому може виплачується така допомога більше ніж один раз в рік.

 6.4. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в розмірі що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Виплата такої допомоги проводиться в межах фонду заробітної плати при наявності коштів, за рахунок економії фонду оплати праці.

6.5. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається у випадках:

– поховання близьких родичів;

– довготривалої хвороби працівника, або члена його сім’ї;

– урочисті події (одруження, народження дітей, тощо);

– інші соціально-побутові проблеми.

6.6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається один раз на рік.

6.7. Підставою для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові, заступнику(кам) голови районної ради є рішення районної ради.

Підставою для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам, не вказаним в першій частині даного пункту, та службовцям районної ради є розпорядження голови районної ради, яке видається за наявності відповідної заяви працівника на ім'я голови районної ради.

7. Прикінцеві положення

7.1. У разі внесення змін до законодавства, за іншої необхідності до даного Положення можуть вноситись зміни та доповнення.

7.2. До моменту внесення змін до даного Положення (затвердження Положення в новій редакції) у зв‘язку із змінами в чинному законодавстві України діють норми чинного законодавства.

Норми даного Положення застосовуються в частині, що не суперечать законодавству України.

 

 

 

Голова районної ради                                                 Ірина ПОСТНІКОВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь